Regularmin kursów/szkoleń/warsztatów

szkolenia

REGULAMIN ORGANIZACJI KURSÓW, SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PPHU TANGO JANUSZ DANIELCZYK

Pkt 1

Kursy przeznaczone głównie dla fizjoterapeutów (dr, mgr, licencjat, technik), lekarzy medycyny.
a) z kursów mogą skorzystać również studeci fizjoterapii, medycyny, osteopaci oraz masażyści.

Pkt 2

Regulamin określa warunki świadczenia usług o charakterze szkoleniowym przez przedsiębiorstwo oraz warunki zawierania umów o świadczenie takich usług. Zamawiając usługę, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem oraz regulaminem świadczenia usług szkoleniowych, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

Pkt 3

Przedesiębiorstwo zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz uczestnika kursu/szkolenia/warsztatu w zakresie określonym w opisie oraz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Przedsiebiorstwo zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość każdego kursu/szkolenia/warsztatu zgodnie z jego opisem danego, zamieszczonym na stronie www.pasjonatruchu.pl

Uczestnik zobowiązany jest przed wypełnieniem formularza zgłoszenia zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Uczestnik winien przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

Pkt 4

Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy PDF na stronach formularz1 i formularz2

Formularz należy wysłać

a) w formie elektronicznej (wydrukować, wypełnić, zeskanować i przesłać na adres email: janusz@pasjonatruchu.pl

Po wpłynięciu zgłoszenia organizator szkolenia w ciągu 3 dni roboczych, prześle uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, oraz nr konta bankowego, z prośbą o wpłatę wyznaczonej zaliczki i przesłanie potwierdzenia wpłaty (uczestnik ma na to 3 dni od daty wysłania potwierdzenia przez organizatora).

Po wpłaceniu zaliczki i wysłaniu potwierdzenia wpłaty na adres email janusz@pasjonatruchu.pl uczestnik zostanie wpisany na listę uczestników, o czym zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z podaniem szczegółów dotyczących przebiegu i organizacji szkolenia oraz terminem płatności całej kwoty należnej za kurs.

Liczba miejsc jest ograniczona. O miejscu na kursie/szkoleniu/warsztacie decyduje kolejność wpłat.

Pkt 5

 1. Zaliczkę w wysokości 700 zł należy wpłacić najpóźniej 3 dni od otrzymania od organizatora nr konta bankowego.

 2.  Wpłatę pozostałej części za szkolenie należy wpłacić w dniu szkolenia (przed szkoleniem).

 3. W tytule przelewu należy podać: tytuł kursu, imię i nazwisko uczestnika.

Fakturę wystawiamy w trakcie szkolenia

Ceny szkoleń obejmują: udział w kursie/szkoleniu/warsztacie, komplet materiałów szkoleniowych, materiały informacyjne, przerwy kawowe, certyfikat lub zaświadczenie o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu w języku polskim i angielskim.

Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.

Przed budynkiem dostępny jest bezpłatny parking.

Pkt 6

 1. Zaliczka nie podlega zwrotowi.

 2. W przypadku szkoleń/warsztatów (za które nie jest pobierana zaliczka tylko całość kwoty), kwota nie podlega zwrotowi.

 3. W przypadku wycofania się uczestnika przed rozpoczęciem kursu lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim tzn L-4 organizator zgadza się na zastępstwo innej osoby mogącej uczestniczyć w kursie. W takim przypadku pieniądze wpłacone przechodzą na poczet zastępującego, a organizator nie rości sobie żadnych praw do odszkodowania.

 4. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzn. L-4) kwota wpłacona na kurs zostaje przekazana na poczet innego, wybranego szkolenia odbywającego się w przedsiębiorstwie PPHU TANGO Janusz Danielczyk

 5. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie nie później niż 4 tygodnie przed datą rozpoczęcia kursu organizator zobowiązuje się do zwrotu dokonanej wpłaty w 100% pomniejszonej o zaliczkę, w przypadku rezygnacji z kursu po upływie 4 tygogni, ale nie później niż 2 tygodnie od daty rozpoczęcia kursu organizator zobowiązuje się do zwrotu 50% wpłaconej kwoty pomniejszonej o zaliczkę.

Pkt 7

 1. W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać kurs/szkolenie/warsztat bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom na konto bankowe lub przenoszone na inny kurs/szkolenie/warsztat , w zależności od decyzji wpłacającego.

 2. W razie niemożności zorganizowania kursu/szkolenia/warsztatu z przyczyn niezależnych od instruktora prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) PPHU TANGO Janusz Danielczyk zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach bez roszczeń finansowych ze strony uczestników.

 3. W przypadkach losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania kursu/szkolenia/warsztatu , organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu kursu/szkolenia/warsztatu bez roszczeń finansowych uczestników.

 4. W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu/szkolenia/warsztatu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu/szkolenia/warsztatu, przedsiębiorstwo PPHU TANGO Janusz Danielczyk zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu/szkolenia/warsztatu – nie później jednak niż na 5 tygodni przed rozpoczęciem zajęć.

 5. Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty kursu/szkolenia/warsztatu nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

Pkt 8

 1. Obowiązkowe wyposażenie uczestnika kursu/szkolenia/warsztatu: przybory do pisania, zmienne obuwie sportowe, krótkie spodenki, koszulka sportowa, dres.

 2. Uczestnik kursu/szkolenia/warsztatu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie kursu/szkolenia/warsztatu i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od ich wyrządzenia.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu kursu/szkolenia/warsztatu, w trakcie i po zakończonym kursie/szkoleniu/warsztacie.

 4. Uczestnik kursu/szkolenia/warsztatu zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego do organizatora. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z natychmiastowym skreśleniem z listy uczestników.

 5. Uczestnik może zostać wydalony z kursu/szkolenia/warsztatu przez organizatora bez zwrotu kosztów udziału w kursie/szkoleniu/warsztacie w następujących sytuacjach:

  1. Pozostawanie na zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających w trakcie kursu.

  2. Nagrywanie, filmowanie i fotografowanie zajęć i materiałów bez zezwolenia instruktora.

  3. Agresywne albo niestosowane zachowanie wobec instruktora, pozostałych uczestników oraz pacjentów poddawanych oddziaływaniom.

 6. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji marketingowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W

Kontakt:

Tel. 696 141 444, 602 500 931

email: janusz@pasjonatruchu.pl